ساخت استخر

توجه به اصول ساخت و ساز و نیز استفاده از مواد عایق متناسب با نوع مواد و روش ساخت استخر اولین معیار در ساخت استخر می باشد.