روف گاردن

طراحی و احداث بام سبز

استفاده بجا از الگوها و ایده های مطرح در معماری روف گاردن و تطبیق صحیح آن با شرایط موجود بام می تواند در ایجاد فضایی دلخواه مؤثر باشد