آبنما

بهره گیری از الگوهای زیبا و پیشروی آبنما ها شامل، آبنمای دیواری، آبنمای کلاسیک، آبنمای صخره ای، برکه و آبنمای موزیکال می تواند راهگشای معماری محوطه باشد.