گروه دکوراسیون داخلی

الگو های کلاسیک، مدرن و سنتی هر یک دارای طرفداران خاص خود است، این الگو در طراحی داخلی هماهنگ با فرنیچر (اثاثیه) به دو دسته اداری و مسکونی تقسیم بندی می گردد. در ساختمان های اداری عمدتاً از رنگ های تیره تر و رنگ های خنثی در ساختمان های مسکونی از رنگ های متنوع تر گاه گرم و گاه سرد استفاده می گردد. بکارگیری هر یک در طراحی مد نظر قرار می گیرد.

حفظ تناسب میان فضای موجود و المان های موجود هدف اصلی طراحی داخلی است. این تناسب دارای الگو ها و سبک های مشخص است، در اشلی بزرگ تر میان کل بنا و محوطه حفظ این تناسب اهمیت خاص خود را دارد. طراحی پیش از اجرای دکوراسیون داخلی از هزینه های بی دلیل و گاه بی هدف جلوگیری می کند

بسته به سلیقه شخصی می توان نوع دکوراسیون داخلی را مشخص کرد اما ترکیب وسایل متفاوت از سبک های گوناگون تصویری نازیبا را پدید می آورد.

بیشترین مدت روز خود را در فضای داخلی خانه به سر می بریم، به نوعی موثرترین فضای زندگی روزانه. این مسئله اهمیت طراحی آن را هویدا می سازد.

گروه های کاری