طراحی محوطه

علاوه بر زیبایی، عوامل دیگری در طراحی محوطه اهمیت بسیار دارد. بودجه در نظر گرفته شده برای اجرا و نیز قابلیت اجرا و کاربردی بودن طرح.

محوطه سازی

تکیه بر الگوهای طراحی در معماری تکیه بر تجربه های گسترده نسل ها و معماران متعدد در سراسر جهان است. الگوهایی که آزمون و خطا را پشت سر نهاده اند و با توجه به معیارهای روانشناسانه محیطی آرام و زیبا را بوجود می آورد. عدم توجه به این الگو ها ما را از این تجربه گرانبها بی نصیب می سازد.

گروه های کاری