طراحی محوطه

علاوه بر زیبایی، عوامل دیگری در طراحی محوطه اهمیت بسیار دارد. بودجه در نظر گرفته شده برای اجرا و نیز قابلیت اجرا و کاربردی بودن طرح.

محوطه سازی

زیبایی طرح

زیبایی محوطه حاصل الگوها و نوآوری در  طرح و نیز بکارگیری از متریال متناسب و مقاوم برای اجرا است. همه اینها مکمل یکدیگرند. استفاده بجا از متریال و تعیین آن در طرح های اولیه، تصیح آنها در طرح می تواند هزینه های بسیاری را از بین ببرد.

کاربردی بودن طرح

زیباترین طرح ها تنها در طرح سه بعدی زیبا هستند، امکان ناپذیر بودن اجرای طرح در محوطه بسیاری از کارفرمایان را دلگیر می سازد. اجرایی بودن طرح ارائه شده اصل اساسی گروه های طراحی آرچی پرژن می باشد. این امر حاصل تجربه گرانبهای گروه های کاری ماست.

تکیه بر الگوهای معماری

تکیه بر الگوهای طراحی در معماری تکیه بر تجربه های گسترده نسل ها و معماران متعدد در سراسر جهان است. الگوهایی که آزمون و خطا را پشت سر نهاده اند و با توجه به معیارهای روانشناسانه محیطی آرام و زیبا را بوجود می آورد. عدم توجه به این الگو ها ما را از این تجربه گرانبها بی نصیب می سازد.

گروه های کاری