طراحی

طراحی بنا، طراحی محوطه و طراحی داخلی، سه فضای متفاوت است که یک کل را می سازد، هماهنگی میان این سه فضایی ماندگار را می سازد.

طراحی محوطه

طراحی داخلی

طراحی بنا

در گروه آرچی پرژن متخصصین هر یک از حوزه ها در یک گروه کاری اهداف خود را مشخص و هماهنگ با هم کل مجموعه را برای ارائه پیش می برند.