برای تعمیر کردن، امروزی کردن، تغییر دادن، یا افزودن بخش های اضافه شده به یک ساختمان قدیمی به شیوه ای نیاز است که نسبت به فرآیند طراحی ساختمان های جدید متفاوت باشد. باید به خاطر داشت که قانون اغلب از ساختمان های قدیمی با ارزش حمایت می کند. اولین کار هر پروژه نوسازی، نقشه برداری کلی از ساختمان فعلی است که باید در آن، همه مؤلفه ها و ریزه کاری های مهم را به دقت بررسی نمود.

نقشه برداری با  توصیفی کلی از ساختمان )طرح، مشخصات ساختمان، آیین نامه ها یا مقررات اجرایی، عمر ساختمان و هر نوع ویژگی تاریخی آن، کاربرد ساختمان – مسکونی یا تجاری و هر نوع ویژگی قابل توجه( شروع می شود و به دنبال آن، توصیف مصالح ساختما و استاندارد لوازم، خدمات فنی ساختمان، ویژگی های ساخت و اسکلت بندی ساختمان انجام می گیرد. پیش طرح ها و اندازه گیری ها طوری باید فراهم شده باشند که نقشه های ساختمان را بتوان ترسیم نمود.

در نقشه برداری باید شرایط ساختمان با شرح فضاهای خاص (نماهای بیرونی، بام، پلکان، سرداب و اتاق ها) و همه فضاهای بسیار آسیب دیده را ذکر کرد.

مشکلات اصلی شامل این موارد می باشند:

– ترک ها

-بام آسیب دیده و دارای نشت آب

-پوسیدگی و یا موریانه زدگی الوار (لبه های بام، اتصالات دیوارها و بام، تیرچه های چوبی بام، درها، پله ها و غیره)

– ترک های روی ساختمان و گچ

-آسیب های بنای ساختمان، نماها

-راه آب های دارای نشتی، عدم عایق کاری حرارتی و زیرکاری و دیوارهای نیازمند به عایق ضد رطوبت.

اگر در ساختمان فولاد به کار رفته باید آن را به خاطر احتمال زنگ خوردگی بررسی نمود.

پس از بررسی ها معمولاً معلوم می شود که سیستم گرمایش و بهداشتی فعلی، قابل استفاده نیستند و شبکه های زیرزمین و اتصالات خانه آسیب دیده اند یا احتمالا طراحی خوبی ندارند.

منبع: کتاب اطلاعات معماری نویفرت ۲۰۱۴

نویسندگان: ارنست و پیتر نویفرت

مترجم: فرشید حسینی

انتشارات مهرازان

تلخیص: مهندس ایمان دستمردی